เดินหน้าโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 นำไปสู่การบูรณาการด้านการเรียนการสอน สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพเกิดคุณค่าและความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) แล้ว การเป็นสังคมที่มีประชากรสูงอายุจำนวนมาก ประกอบกับการพัฒนาที่เน้นคุณภาพคนเป็นศูนย์กลาง มีการเตรียมความพร้อมของระบบการดูแลผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อคงความสามารถของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและมีความผาสุก เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ขึ้น นับเป็นการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ของนักศึกษา ในการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม เกิดคุณค่าและความภาคภูมิใจ มีความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่สดใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้สูงอายุได้นำความรู้และความสุขที่ได้รับจากโรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยการเป็นแกนนำกลุ่มในการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัยเดียวกัน เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การสร้างภาคีเครือข่าย การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรท้องถิ่น และทีมสุขภาพในพื้นที่ การบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ ในการร่วมพัฒนางานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมอีกด้วย

ด้าน อาจารย์สาวิตรี สิงหาด หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงกิจกรรมในโครงการ ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการ การใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ตหรือ สมาร์ทโฟน ลดช่องว่างระหว่างวัย เรียนรู้ข่าวสารต่างๆ จากโลกอินเตอร์เน็ตไปใช้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ มีกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น” รวมไปถึงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุ และเชื่อมโยงคนทุกวัยให้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสส

เกมเมอร์เฮลั่น!! กกท.ประกาศรับรอง E-Sport เป็นกีฬาแล้ว

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวเกมเมอร์ที่อยากแข่งเกมส์เป็นอาชีพ เมื่อคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศในที่ประชุมบอร์ด กกท. ให้ อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 Read More …

นายกฯกำชับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง

นายกฯ กำชับทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เน้นเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับครัวเรือน พร้อมทบทวนปรับปรุงการเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ แนะประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือ
Read More …

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า

นั่งไทม์แมชชีนไปสู่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยการชมแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลกจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เดิมทีที่นี่ได้มีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยหินใหม่ ข้าวของเครื่องใช้ของมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากนั้นในปีพ.ศ.2507 กรมศิลปากรได้ก่อสร้างอาคารจัดแสดงเป็นเรือนไม้ทรงไทยประยุกต์ พร้อมบ้านรับรอง เพื่อแสดงโครงกระดูกมนุษย์หินใหม่ไว้จำนวน 2 โครง พร้อมกับได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม โดยในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักเดินทาง ที่อยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของกาญจนบุรี
Read More …

พริกปลูกไม่ยาก ข้างบ้านทำได้

พริก เป็นผักสวนครัวที่มีรสชาติเผ็ดร้อน เป็นวัตถุดิบหลักที่ช่วยชูรสชาติอาหารตำรับไทย ๆ ในแทบทุกประเภท นับเป็นพืชประเภทผักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ในทางสมุนไพรไทยพริกนั้นมีรสชาติเผ็ดร้อน เป็นตัวช่วยให้เจริญอาหาร ลดคอเลสเตอรอล ป้องกันเส้นเลือดอุดตัน แถมยังมีฤทธิ์ต้านมะเร็งอีกต่างหาก แทบทุกครัวเรือนของไทยจะมีพริกเป็นส่วนประกอบของอาหารเสมอ แม้แต่ในอาหารกึ่งสำเร็จรูปก็ยังมีพริกใส่มาในซองอาหารเหล่านั้นด้วย
จากคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ในพริกของคนไทยในปัจจุบันจึงมีการนำมาปลูกทั้งเพื่อการบริโภคโดยทั่วไปหรือปลูกกันแบบเชิง พาณิชย์ก็มีโดยทั่วไป สำหรับชาวเมืองหรือผู้มีพื้นที่น้อย หากสนใจต้องการปลูกพริกก็สามารถทำได้ เพียงมีพื้นที่ไม่ต้องมากนักข้างบ้าน จัดทำแปลงไม่ต้องกว้างมากนักประมาณ 1 เมตรก็พอ ความยาวเอาตามสภาพของพื้นที่ จัดทำขอบเสร็จนำดินที่ผสมแล้วใส่ลงไป ซึ่งดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพริกจะเป็นดินร่วนปนทราย ผสมกับกาบมะพร้าวสับแกลบและปุ๋ยคอก
Read More …

งานงอก..สตง.ลุยแล้ว สอบเส้นทางเงิน ผอ.ร.ร.ดังลำปาง

ลำปาง – สตง.ภูมิภาคที่ 9 ส่งเจ้าหน้าที่ตามสอบเส้นทางเงิน ผอ.ร.ร.ดังเมืองรถม้าถึงโรงเรียน ก่อนเชิญ “ครูต้อย” นำเอกสารทั้งหมดเข้าให้ปากคำละเอียดยิบตั้งแต่เช้ายันค่ำ Read More …

ฟันธงแล้ว สืบพบ ผอ.ร.ร.ดังลำปาง รับ-ใช้เงินโรงเรียน 4 ปี 40 กว่าล้าน มีมูล

ลำปาง – รักษาการ สพป.เขต 1 ลำปาง เผยกรรมการสืบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว รับข้อร้องเรียน ผอ.โรงเรียนดังลำปาง ใช้เงิน ร.ร.มีมูลจริง ชงให้ กศจ.เห็นชอบ ก่อนตั้งกรรมการสอบ ผอ.คนดังต่อทันที ขณะที่ครูต้อยย้ำอยากให้ ผอ.ยุติหน้าที่ Read More …

แกะรอยคำสั่งเด้ง ผอ.คนดังลำปาง ก่อนเกษียณ..เซ่นปมผลาญเงิน ร.ร.4 ปี 42 ล้าน

ลำปาง – ตามแกะรอยคำสั่งเด้ง ผอ.ร.ร.คนดังเมืองรถม้า เข้า สพป.ลำปาง เขต 1 เซ่นปมผลาญเงินบำรุงการศึกษาเด็ก ที่ผู้ปกครองต้องจ่ายทั้งแบบมีใบเสร็จ-ไม่มีใบเสร็จ 4 ปี กว่า 42 ล้าน หลังถูกอดีตเลขาฯที่ต้องแบกหนี้แทนดับเครื่องชน แถมพบถูกร้องหลายครั้ง แต่เรื่องยุติสอดคล้องบันทึกจ่ายเงินสำนัก ผอ. Read More …

เครื่องซีลสูญญากาศสำหรับการเดินทาง

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะสร้างหุ้นของคุณสำหรับสถานการณ์การอยู่รอดฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นหรือเพียงต้องการที่จะมีอาหารที่ง่ายรวดเร็วและแบบพกพาที่พร้อมทำซุปสูญญากาศสูญญากาศของคุณเองและการปันส่วนที่สะดวกอื่น ๆ เครื่องซีลสูญญากาศเป็นวิธีที่ดีที่จะต้องเตรียม สำหรับอะไรอุปกรณ์การตั้งแคมป์หลายแห่งของคุณจะได้รับประโยชน์จากการปิดผนึกสูญญากาศสำหรับการเดินทาง เป็นความคิดที่ดีในการจัดกลุ่มสินค้าที่เหมือนกันให้เหมาะกับการบรรจุหีบห่อและการสตาร์ทไฟฉายไฟฉายและแบตเตอรี่เครื่องใช้ในห้องน้ำแม้แต่เอกสารเช่นแผนที่ข้อมูลเส้นทางหรือที่ตั้งแคมป์และใบอนุญาตตกปลา Read More …

หนุ่มใหญ่ไม่เข็ด!เพิ่งพ้นคุก ออกมาตระเวนลักจักรยาน

ไม่เข็ดจริง!!ตำรวจรวบตัวชายวัย 60 ปี หลังจากมีนศ.เข้าแจ้งความมีคนร้ายย่องขโมยจักรยานเสือภูเขา ที่จอดไว้ใกล้สถาบัน รับสารภาพออกจากคุก ไม่มีงานทำ Read More …